Zásady ochrany a zpracování osobních údajů zákazníků

 

Společnost Editions Atlas SA (dále jen „Atlas“) jako správce údajů ve vztahu ke zpracování osobních údajů chce tímto informovat své zákazníky (dále jen „zákazníci“) o způsobech a postupech zpracování osobních údajů, které od zákazníků obdrží, a to v souladu s obecným nařízením EU č. 679/2016 o zpracování osobních údajů (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation, zkratka GDPR)“), jež nabylo účinnosti dne 25. května 2018.

1.            Správce údajů a zpracovatelé údajů

Společnost Editions Atlas SA, se sídlem Route des Dragons, 7, 1033 Cheseaux sur Lausanne, je v pozici správce osobních údajů, přičemž je možné se s ní spojit na následující e-mailové adrese: dataprotection@editionsatlas.ch Kompletní seznam zpracovatelů údajů je možné si vyžádat na výše uvedené e-mailové adrese.

2.            Shromažďované osobní údaje

Podle těchto zásad bude společnost Atlas zpracovávat osobní údaje získané od svých zákazníků, přičemž tyto údaje mohou zahrnovat:

a)          
osobní údaje a kontaktní údaje poskytnuté zákazníky při koupi výrobku či využití služby poskytované společností Atlas;

b)          
údaje poskytované při žádostech o informace či pomoc;

c)           
údaje poskytnuté v rámci dotazníkových šetření či soutěží organizovaných společností Atlas za předpokladu, že v tomto případě budou tyto zásady začleněny do konkrétních zásad a pravidel platných pro zpracovávání osobních údajů během každé takové soutěže;

Společnost Atlas nebude zpracovávat zdravotní údaje ani obecně žádné jiné zvláštní kategorie údajů vymezené v čl. 9 obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nezletilých osob budou zpracovávány způsobem vysvětleným v části 8 těchto zásad.

Výše uvedené kategorie údajů budou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném k dosažení účelů popsaných v části 4 těchto zásad.

3.            Zpracování osobních údajů

Osobní údaje zákazníků budou zpracovávány pomocí prostředků automatizace nebo jiných prostředků a chráněny zavedením vhodných bezpečnostních opatření k zajištění bezpečnosti a důvěrnosti osobních údajů. Společnost Atlas konkrétně zavedla technická a organizační opatření nezbytná k zajištění ochrany osobních údajů před ztrátou, pozměněním, neoprávněným vyzrazením nebo přístupem k osobním údajům, které přenášíme, uchováváme či jinak zpracováváme.

Pokud již není nutné osobní údaje zpracovávat k účelu, k němuž byly shromážděny, nebo na konci doby jejich uchování (podrobnější informace viz v části 10), provede společnost Atlas anonymizaci osobních údajů a odstraní z nich veškeré možnosti identifikace dotyčné osoby.

4.            Účely zpracování

Společnost Atlas bude od svých zákazníků požadovat sdělení osobních údajů k následujícím účelům:

a)           
k vyžádání a využití služby poskytované společností Atlas včetně účasti na kurzech, soutěžích a zákaznických službách a založení, uplatňování či hájení právního nároku vůči zákazníkům či jiným osobám (společně dále jen „smluvní účely“);

b)          
k plnění právních a regulatorních povinností (dále jen „zákonné účely“);

c)           
udělí-li zákazník svůj příslušný souhlas, pak k zasílání zpravodajů, marketingových komunikací tradičními i jinými prostředky včetně e-mailu, SMS, MMS, sociálních sítí, instantních zpráv, mobilních aplikací, bannerů, faxových zpráv, pošty a telefonního hovoru, dále k propagaci a/nebo prodeji výrobků a/nebo služeb nabízených společností Atlas a k provádění dalších šetření s cílem vyhodnotit spokojenost zákazníků se službami (dále jen „marketingové účely“);

d)          
pokud zákazník svůj souhlas udělí, pak k zasílání marketingových sdělení od jiných společností koncernu a/nebo jiných obchodních partnerů z následujících oborů činnosti: vydavatelství, maloobchodníci, prodejci hraček a distributoři spotřebitelského zboží ve vztahu k jejich výrobkům/službám, a to způsobem již popsaným v předchozím odstavci; seznam těchto subjektů si mohou zákazníci vyžádat (dále jen „marketingové účely třetích osob“);

e)          

udělí-li zákazník svůj příslušný souhlas, pak k zasílání komerčních sdělení způsoby a postupy popsanými v bodech c) a d) výše na základě preferencí, charakteristik a zvyklostí zákazníků nebo k provádění analýz na základě takových údajů (dále jen „účely profilování“);

f)           
poskytne-li zákazník souhlas se zpracováním svých osobních údajů k marketingovým účelům společnosti Atlas, pak k zasílání maximálně 3 měsíčních zpravodajů a sdělení ohledně výrobků/služeb společnosti Atlas zákazníkům identifikovaným výlučně na základě obecných charakteristik, jako je věkové rozpětí, skutečnost, že otevřeli některý z předchozích zpravodajů, nebo způsobu, jakým provedli své minulé nákupy (dále jen „oprávněný zájem a marketingové účely“); a

g)           
k provádění činností, které jsou vhodné k převodu poboček, akvizicím, fúzím, rozdělením a dalším změnám a k realizaci takových transakcí (dále jen „oprávněný zájem a obchodní účely“).

 

5.            Právní důvod zpracování

Zpracovávání osobních údajů ke smluvním účelům je povinné, neboť bez toho byste nemohli využívat určité služby nabízené společností Atlas.

Zpracovávání osobních údajů ze zákonných důvodů je povinné, jelikož to vyžadují příslušné právní předpisy. Pokud si zákazník nepřeje, aby byly jeho osobní údaje k těmto účelům zpracovávány, nebude společnost Atlas moci své služby zákazníkovi poskytovat.

Zpracovávání osobních údajů k marketingovým účelům společnosti Atlas, marketingovým účelům třetích osob a účelům profilování není povinné a vyžaduje předchozí souhlas zákazníka. Pokud však zákazník svůj souhlas neudělí, nebude společnost Atlas, jiné společnosti patřící do stejného koncernu a/nebo další vybraní obchodní partneři moci zákazníka informovat o nových výrobcích/službách ani zasílat jiná sdělení a materiály odpovídající zájmům zákazníka.

Zpracovávání osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu v oblasti marketingu je potřebné k naplnění oprávněných zájmů společnosti Atlas, odpovídá přiměřeně zájmům spotřebitelů a vzhledem k omezení této formy zpracování, které je blíže vysvětleno v části 4 odst. f) výše, bude prováděno počínaje 25. květnem 2018, kdy obecné nařízení o ochraně osobních údajů nabývá účinnosti.

Zpracovávání osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu k obchodním účelům probíhá podle ustanovení čl. 24 odst. 1 d) zákona o ochraně osobních údajů s cílem naplnění oprávněných zájmů společnosti Atlas a jejích protistran při výkonu hospodářské činnosti tam uvedené a podle čl. 6 odst. f) obecné nařízení o ochraně osobních údajů a odpovídá přiměřeně zájmům zákazníků, jelikož toto zpracovávání bude omezeno pouze na činnosti zpracování nezbytné k výkonu takových obchodních činností.

6.            Sdělování osobních údajů

K účelům uvedeným v části 4 může společnost Atlas sdělit osobní údaje zákazníků následujícím kategoriím subjektů a osob, ovšem pouze v rozsahu nezbytném k jednotlivým účelům zpracování:

a)           
zaměstnanci, spolupracující osoby a dodavatelé společnosti Atlas v rámci plnění jejich úkolů a/nebo smluvních povinností a v souvislosti s obchodními vztahy se zákazníky;

b)          
subdodavatelé a/nebo poskytovatelé služeb v rámci činností spojených s plněním služeb a výrobků nabízených společností Atlas;

c)           
další společnosti koncernu působící ve stejné zemi či v zahraničí, jak je blíže uvedeno v následující části 7;

d)          
poštám a kurýrním společnostem k zaslání a doručení výrobků zakoupených zákazníky a/nebo dalších materiálů týkajících se služeb poskytovaných společností Atlas;

e)          
právním, správním a daňovým poradcům s omezením na rozsah údajů nezbytný k provádění činností společností Atlas, a to způsoby a postupy popsanými výše;

f)           
finančním institucím ke správě příjmů a plateb plynoucích z plnění smlouvy se zákazníkem.

Osobní údaje zákazníků nebudou nikomu dalšímu sdělovány.

7.            Předávání osobních údajů do zahraničí

Osobní údaje zákazníků mohou být volně předávány mimo území státu do dalších evropských zemí, ale lze je předávat i do míst mimo území Evropské unie, zejména pak do Ruska, Japonska a USA.

Kdykoli společnost Atlas předá osobní údaje mimo území Evropské unie, podnikne přiměřené kroky a ochranná opatření k zabezpečení osobních údajů v souladu s čl. 44 zákona o ochraně osobních údajů a čl. 45 a 46 obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Zákazníci mají právo obdržet kopii údajů uchovávaných v zahraničí a získat informace o místě jejich uchování; příslušnou žádost mohou podat přímo správci osobních údajů pomocí kontaktních údajů uvedených v části 9 tohoto dokumentu.

 

8.            Osobní údaje nezletilých osob

Služby nabízené společností Atlas mohou využívat i osoby nezletilé, tj. ve věku do 18 let. V takovém případě společnost Atlas shromažďuje a zpracovává osobní údaje nezletilých osob pouze k účelům a způsoby vysvětlenými v těchto zásadách, a to v souladu s ustanoveními obecné nařízení o ochraně osobních údajů ohledně zpracovávání osobních údajů nezletilých osob (čl. 8) a s předchozím souhlasem rodiče či jiného zákonného zástupce, jehož údaje budou shromážděny pouze pro účely získání takového souhlasu.

 

9.            Práva zákazníků

Ve vztahu k osobním údajům má zákazník možnost zdarma a kdykoli uplatnit následující práva:

a)           
získat potvrzení, zda o nich zpracováváme osobní údaje či nikoliv, a pokud ano, pak získat přístup k těmto osobním údajům;

b)          
znát původ údajů, účely a způsob jejich zpracování a logické postupy používané ke zpracování automatickými prostředky;

c)           
požádat o aktualizaci, opravu a případně integraci údajů;

d)          
požádat o výmaz, anonymizaci nebo zablokování nezákonně zpracovávaných údajů, případně vznést námitku vůči zpracování na základě legitimních důvodů;

e)          
vznést námitku vůči zpracování osobních údajů v plném nebo částečném rozsahu pro účely přímého marketingu prováděného automatizovanými nebo tradičními způsoby;

f)           
kdykoli odvolat svůj souhlas, aniž by takové odvolání mělo vliv na zákonnost zpracování údajů na základě souhlasu před jeho odvoláním.

Spolu s výše uvedenými právy budou mít od 25. května 2018 zákazníci též práva uvedená níže v části 10 odst. c).

Zákazníci mohou kdykoli uplatnit své právo na úpravu svých kontaktních údajů, oznámit společnosti Atlas změny a aktualizace svých údajů a získat další informace o zpracování svých osobních údajů ze strany společnosti Atlas zasláním e-mailu na následující adresu: dataprotection@editionsatlas.ch nebo zavoláním na následující číslo 228 887 021.

10.          Další ustanovení účinná od 25. května 2018

Následující ustanovení nabudou plné účinnosti dne 25. května 2018, což je zároveň datum účinnosti obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

a)           
Doby uchování osobních údajů: Společnost Atlas nebude uchovávat osobní údaje déle, než je nutné k naplnění účelu, pro který došlo ke shromáždění takových údajů, a to v souladu s částí 2 těchto zásad. U konkrétních účelů zpracování budou každopádně uplatňované následující doby uchování údajů:

 

➢          osobní údaje shromážděné ke smluvním účelům (část 4 odst. a)) budou uchovávány po dobu platnosti smlouvy a dále 10 let od jejího ukončení, aby společnost Atlas mohla případně hájit/uplatňovat svá práva před soudy nebo v jiných řízeních, pokud by došlo k podání nároku či žaloby v souvislosti se smlouvou;

➢          osobní údaje shromážděné k zákonným účelům (část 4 odst. b)) budou uchovávány v souladu s příslušnými promlčecími lhůtami stanovenými zákonem;

➢          osobní údaje shromážděné k marketingovým účelům společnosti Atlas (část 4 odst. c)) budou uchovávány po dobu poskytování služeb, účasti v soutěži a/nebo shromažďování a následně po dobu 2 let od shromáždění údajů a/nebo ukončení poskytování nabízených služeb;

➢          osobní údaje shromážděné k marketingovým účelům třetích osob a k účelům profilování (část 4 odst. d) a e)) budou uchovávány po dobu 12 měsíců od shromáždění údajů;

➢          osobní údaje shromážděné pro účely oprávněného zájmu a obchodní účely (část 4 odst. g)) budou uchovávány po dobu 10 let od okamžiku jejich shromáždění.

 

Po ukončení platnosti těchto lhůt budou osobní údaje zákazníků vymazány/anonymizovány a/nebo agregovány.

 

b)          
Další práva: Zákazník může kdykoli a jakýmkoli způsobem uvedeným v předchozích odstavcích uplatnit své právo:

- požádat o omezení zpracování svých osobních údajů, pokud (i) subjekt údajů vznese námitku ohledně přesnosti osobních údajů, a to na dobu umožňující správci údajů ověřit přesnost dotčených osobních údajů; (ii) je zpracování nezákonné a subjekt údajů se staví proti výmazu svých osobních údajů a namísto toho požaduje omezení jejich využívání; (iii) společnost Atlas již dané osobní údaje nepotřebuje k daným účelům zpracování, nicméně subjekt údajů tyto údaje požaduje ke stanovení, uplatnění či hájení svých právních nároků; (d) subjekt údajů vznesl námitku vůči zpracování dle čl. 21.1 obecné nařízení o ochraně osobních údajů až do ověření, zda oprávněné zájmy správce mají přednost před zájmy či právy subjektu údajů;

- požádat o výmaz osobních údajů bez zbytečného prodlení;

- požádat o přenositelnost svých osobních údajů.

c)           
Podání stížnosti u vnitrostátních dozorových úřadů v oblasti ochrany osobních údajů.

 

11.          Aktualizace

Tento dokument nabývá účinnosti dnem uvedeným v záhlaví.

Společnost Atlas může tento dokument změnit a/nebo ho začlenit do jiného dokumentu v důsledku dalších úprav a/nebo novelizace obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Případné změny a aktualizace tohoto dokumentu budou zákazníkům oznámeny předem a tito budou mít možnost do aktualizovaných zásad nahlédnout na následujícím odkazu https://www.editionsatlas.cz/polozka/gdpr/privacy_cz.html
Máte-li pochybnosti, dotazy či stížnosti ohledně shromažďování a zpracovávání svých osobních údajů, můžete se se společností Atlas spojit pomocí příslušných kontaktních údajů, zejména zasláním e-mailu na následující adresu dataprotection@editionsatlas.ch nebo zavoláním na následující telefonní číslo: 228 887 021 

 

 

 

 

Váš košík

Položka

množství

cena

Odstr.

Celkem bez poštovného

Poštovné

Celkem